SPRÓBUJ i TY !

2017-05-17

Konkurs na logo SP 9 z nagrodami.

 

 

Regulamin konkursu na logo

Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9

im. Adama Mickiewicza w Rybniku

 

I. Organizator konkursu

 

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo SP 9 jest Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Rybniku.

 

2. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły (http://g1.miastorybnik.pl/_

 

 II. Cel i przedmiot konkursu

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla powstającej w budynku wygaszanego Gimnazjum nr 1 Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9
im. A. Mickiewicza.

 

2. Pośrednim celem konkursu jest formowanie wrażliwości estetycznej, artystycznej oraz rozwijanie kreatywności uczniów.

 

3. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, informacyjnych, korespondencyjnych, promocyjnych Szkoły.

 

4. Konkurs trwa od dnia 17 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r.

 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
 3. Projekty konkursowe zgłaszane do konkursu muszą być pracami indywidualnymi i autorskimi. W przypadku uznania pracy za plagiat uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do 2 prac konkursowych.
 5. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z bezpłatnym zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku (przejście na Szkołę praw autorskich dotyczy tylko projektu zwycięskiego).
 7. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują Organizatorzy.
 8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

 

 IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

 

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do wszechstronnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki, koszulka reprezentacyjna szkoły itp.

 

2. Pracę należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

 

3. Logo powinno charakteryzować się następującymi cechami:

 

 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane z SP 9,
 • powinno być proste pod względem graficznym i kolorystycznym,
 • wzbudzać pozytywne emocje,

 

oraz składać się:

 

 • tylko z logotypu (stylizacji literowej)
 • tylko z elementu graficznego będącego symbolem
 • lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

 

4. Gotową pracę oddajemy w postaciach:

 

 • wydruku projektu logo, na którym na odwrotnej stronie podajemy swoje imię i nazwisko, klasę oraz nazwę programu, w którym powstał projekt;
 • elektronicznej - na podpisanej imieniem i nazwiskiem płycie CD;
 • w wersji rysunku artystycznego;
 • zapisem rastrowym lub wektorowym logotypu (preferowany format PNG / SVG).

 

 V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 

 1. Prace należy składać do dnia 12 czerwca 2017 r. u nauczyciela informatyki p. Agnieszki Alamy.
 2. Prace konkursowe niespełniające wymogów regulaminu konkursu, nie będą podlegały ocenie. W przypadku uznania, iż praca jest plagiatem uczestnik zostaje zdyskwalifikowany.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania prac.

 

 VI. Kryteria oceny prac konkursowych

 

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 

 1. Zgodność projektu z danymi SP 9,
 2. Oryginalność znaku, łatwość zapamiętania, pomysł,
 3. Czytelność i funkcjonalność projektu,
 4. Estetyka wykonania.

 

 VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dopracowania lub zmodyfikowania zwycięskiego projektu oraz do nierozstrzygnięcia konkursu.
 3. Dla zwycięzcy przewidziana jest atrakcyjna nagroda. Fundatorem nagrody jest Rada Rodziców Gimnazjum nr 1 w Rybniku.
 4. Planowana data ogłoszenia wyników to 19 czerwca 2017 r.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 wraz z prezentacją nagrodzonej pracy.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej