Informacje

 • Oddział integracyjny na poziomie III etapu edukacyjnego pracuje w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
 • W klasie integracyjnej uczą się dzieci pełnosprawne oraz niedosłyszące
 • Nauczyciele wspomagający posiadają kwalifikacje do pracy z uczniami niedosłyszącymi w zakresie surdopedagogiki. W zależności od potrzeb uczniów niedosłyszących nauczyciel wspierający diagnozuje potrzeby i ocenia możliwości uczniów, prowadzi zajęcia integracyjne grupy, prowadzi indywidualne zajęcia dydaktyczne i rewalidacyjne. Prowadzi też działania zmierzające do integracji i bezpiecznego funkcjonowania ucznia niedosłyszącego w społeczności szkoły ogólnodostępnej
 • Przy doborze dzieci niedosłyszących obowiązuje zasada pełnej tolerancji pod względem różnorodności schorzeń, jak i stopnia uszkodzenia. Nabór uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dokonywany jest na podstawie:
  - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne określającego specjalne potrzeby dziecka i warunki niezbędne do ich realizacji
  - wniosku rodziców (prawnych opiekunów dziecka)
  - skierowania z organu prowadzącego szkołę
 • Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niedosłyszących.
 • Przyjęcia uczniów odbywają się na zasadzie dobrowolności. Rodzice ( opiekunowie prawni) wyrażają akces umieszczenia dziecka w klasie integracyjnej.
 • Dzieci niedosłyszące przyjmowane są do klas integracyjnych, gdzie zapewniona jest opieka nauczyciela i pedagoga specjalnego.
 • Pierwszeństwo w przyjęciu do klasy integracyjnej mają dzieci niedosłyszące z rejonu organizacyjnego Gimnazjum nr 1.
 • Po terminie złożenia podań i spotykaniu wstępnym dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną w składzie:
  - dyrektor szkoły
  - pedagog szkolny
  - nauczyciele wspomagający
  - nauczyciele, obejmujący wychowawstwo w organizowanych klasach
 • Po rozpatrzeniu dokumentów przez komisję kwalifikacyjną i omówieniu każdego dziecka komisja szkolna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do klasy integracyjnej. O decyzji komisji zostają poinformowani zainteresowani rodzice (opiekunowie prawni).
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej