2020-04-14

UWAGA !  

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej o przedłużeniu zamknięcia szkół d 25.03.2020r. i wprowadzeniu zdalnego nauczania WSZYSTKIE INFORMACJE dla uczniów dotyczące nauczania będą przekazywane w zakładce NAUCZANIE ZDALNE oraz w E-DZIENNIKU.

 

<<<<   NOWE INFORMACJE DLA RODZICÓW >>>>

W dniu 20 marca 2020 r. ukazały się nowe regulacje prawne wydane przez Ministra Edukacji Narodowej, dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz organizacji nauczania zdalnego. Zgodnie z zapisami tych aktów prawnych, od dnia 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.
Poniżej linki do rozporządzeń i praktycznych porad jak organizować kształcenie na odległość:

Rozporzadzenie_MEN_nowelizacja_-_COViD-19_art_30b.pdf 

Rozporzadzenie_MEN_COViD-19_art_30c.pdf

Ksztalcenie_na_odleglosc_poradnik.docx

Ksztalcenie_na_odleglosc_nowe_regulacje_prawne_MEN.DOCX


W związku z powyższym, jesteśmy zobowiązani do objęcia swoimi działaniami WSZYSTKICH uczniów naszej szkoły, dlatego tak istotna dla nas była informacja zwrotna od Państwa czy wszyscy uczniowie mają dostęp do e-dziennika ( posiadanie dostępu do internetu). Dziękuję za szybkie i dokładne udzielenie odpowiedzi.

Nadal pozostajemy przy podstawowej dotychczas formie przekazywania informacji dla uczniów przez dziennik elektroniczny „Vulcan”. W zakładce „zadania domowe” będą umieszczane ogólne założenia dotyczące realizacji danych zajęć w kolejnych dniach. Treści programowe, załączniki, karty pracy itp. będzie można również przekazywać inną, wybraną przez nauczyciela metodą. Każdy nauczyciel jest odpowiedzialny za zorganizowanie pracy z uczniem, informując go o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac oraz zasadach oceniania). Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Będziemy kontrolować systematyczne logowanie się uczniów do dziennika elektronicznego, ponieważ będzie to dla nas informacja, że uczeń podejmuje aktywności określone przez nauczyciela.

W związku z licznymi sygnałami od rodziców, zobowiązałam nauczycieli do wyważonych działań w ramach zdalnego nauczania. Zakres przekazywanych treści i zadawanych zadań musi być dostosowany zarówno do możliwości psychofizycznych ucznia jak i warunków technicznych i logistycznych, w jakich funkcjonują oni w miejscach pobytu.

Wiele jednak zależy od postawy uczniów: systematyczności, obowiązkowości i właściwego podejścia do nowej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Brak któregokolwiek z tych elementów będzie skutkował trudnościami w terminowym zrealizowaniu wszystkich zleconych przez nauczycieli zadań.

Jestem świadoma, że część Rodziców zmuszona zostanie do poświęcenia większej ilości czasu niż dotychczas, na pracę ze swoimi dziećmi. Szczególnie trudne wyzwanie czeka rodziców uczniów młodszych, którym trzeba będzie dodatkowo pomóc w posługiwaniu się technologią komputerową. Musimy zdawać sobie sprawę, że wszyscy znaleźliśmy się w trudnej, całkiem nowej dla nas rzeczywistości. Z pewnością nie unikniemy pomyłek i czasami będziemy działać metodą prób i błędów. Dlatego z każdej strony konieczna jest wyrozumiałość, cierpliwość i właściwy kontakt – o co wszystkich bardzo proszę.

Zgodnie z nowymi wytycznymi MEN, od 25.03.2020 r. istnieje możliwość oceniania uczniów za pracę zdalną, zgodnie z zasadami oceniania w SP9.

W/w wytyczne zobowiązują również do realizacji kształcenia specjalnego oraz innych zajęć dodatkowych tzn.: nauczań indywidualnych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć kk, fakultetów, itd.

Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości na stronie internetowej szkoły oraz informacji przesyłanych przez dziennik elektroniczny, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna i mogą następować korekty.
W razie potrzeby czynny jest również sekretariat szkoły w godzinach 8.00-14.30

Dyrektor SP9
M. Pomykalska

 

2.

Rodzice lub uczniowie, którzy nie posiadają jeszcze konta na dzienniku elektronicznym proszeni są o pilne przesłanie na adres: Sp9rybnik@wp.pl swojego adresu e-mail razem ze swoim imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczeń uczęszcza. Takie konto zostanie utworzone.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej