pdf
plik pdf - 66.3 KB
pdf
plik pdf - 442.2 KB


Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej otwarty jest w następujących godzinach:

wtorek     8:00 – 15:30
środa       8.00 – 11.00
piątek    11:45 – 15:35

 

 

 

pdf
plik pdf - 182.4 KB

 

pdf
plik pdf - 950.3 KB
pdf
plik pdf - 184.2 KB
pdf
plik pdf - 114.2 KB

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 24 września 2013 r. tj. z dnia 21 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 736)  - wyciąg


Załącznik 4.

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji.

Część I
1. Pielęgniarka lub higienistka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły lub w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.).
2. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:
    1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w  
        części II;

    2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z
        dodatnimi wynikami testów;

    3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
    4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym
        realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w
        porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców
        znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia
        w trakcie pobytu w szkole;

    5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
    6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji
         posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

    7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
    8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie
         poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki
         fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy
         w roku, w odstępach co 6 tygodni;

    9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

3. Pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń o których mowa w ust. 1, zgodnie z
    przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
    świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.
    1510, z późn. zm.).

4. Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy
    proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz planu godzin lekcyjnych, zgodnie z
    warunkami określonymi w części III.

Część II. Warunki realizacji testów przesiewowych

 

LP. WIEK ALBO ETAP    EDUKACJI                        
TESTY PRZESIEWOWE
1 Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne*(**) 1. Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
3) w kierunku zeza (Cover test, test Hirschberga);
4) ostrości wzroku;
5) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
6) ciśnienia tętniczego krwi.
2. Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.
3. Orientacyjne wykrywanie wad wymowy.
2 Klasa III szkoły podstawowej** Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;
3) ostrości wzroku;
4) widzenia barw;
5) ciśnienia tętniczego krwi.
3 Klasa V szkoły podstawowej** Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;
3) ostrości wzroku;
4) widzenia barw;
5) ciśnienia tętniczego krwi.
4 Klasa I gimnazjum** Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;
3) ostrości wzroku;
4) słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
5) ciśnienia tętniczego krwi.
5 Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej** Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);
2) układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;
3) ostrości wzroku;
4) ciśnienia tętniczego krwi.
6 Ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia Test do wykrywania zaburzeń:
1) rozwoju fizycznego - pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index - BMI);
2) ostrości wzroku;
3) ciśnienia tętniczego krwi.

 


* W przypadku niewykonania badania w terminie testy przesiewowe wykonuje się w klasie I szkoły podstawowej.
** W przypadku braku promocji do następnej klasy nie wykonuje się powtórnie testów przesiewowych.

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej