Idea integracji

Każde dziecko ma prawo do wzrastania w naturalnym środowisku swoich rówieśników. Należy więc stwarzać maksymalnie sprzymierzające warunki do rozwijania potencjału w różnych obszarach jego aktywności. Takie funkcjonowanie jest możliwe tylko wówczas, gdy dziecko zdrowe i niedosłyszące: działa w poczuciu bezpieczeństwa - spełniony jest warunek bezwarunkowej akceptacji dziecka przez otoczenie, ma poczucie sensu tego, co robi - związane jest to z poczuciem kompetencji, doświadcza powiązania między własnym wysiłkiem wkładanym w działanie, a uzyskanym efektem, działa w sytuacjach "otwartych" pozostawiających dzieciom maksimum możliwości wyboru i inicjatywy.
Dając możliwość niedosłyszącym przebywania z rówieśnikami pełnosprawnymi stwarzamy im warunki do normalnego życia w oparciu o te same prawa i wartości.
Współżycie dzieci zdrowych z dziećmi niedosłyszącymi uczy je głębokiej i trwałej akceptacji dla trudności innych ludzi, szacunku dla chorych i ich ułomności. Świadomie i umiejętne rozbudzanie w dziecku wrażliwości, tolerancji, życzliwości zaowocuje w przyszłości pokoleniom ludzi mądrych, otwartych, wykazujących zrozumienie dla innych.
O konieczności tworzenia grupy integracyjnej przemawia fakt, że z roku na rok zwiększa się liczba dzieci niedosłyszących.

 

Koncepcja pracy w klasie integracyjnej bardzo się różni od tradycyjnej. Program nauczania jest dostosowany do możliwości intelektualnych każdego dziecka. Klasy integracyjne są cząstką twórczej i przyjaznej szkoły, jako miejsce naturalnej nauki tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. Umożliwiają pełne uczestnictwo dzieci niedosłyszących w życiu i rozwoju społecznym dzięki obcowaniu z rówieśnikami, akceptację odmienności drugiego człowieka, nawiązywanie kontaktów każdego z każdym. Rozbudzają świadomość, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości. W naszej szkole dzieci niedosłyszące przebywają wśród zdrowych rówieśników, pomiędzy którymi przyjdzie im żyć w przyszłości. Nie trzeba stwarzać sztucznych warunków i,,uczyć", jak żyć w normalnym społeczeństwie. Zdajemy sobie sprawę, że dzieci najszybciej uczą się przez bezpośrednią obserwację i doświadczenie.

 

Oddział integracyjny zorganizowany został w celu umożliwienia uczniom niedosłyszącym rozwoju społecznego oraz zdobycia wiedzy i umiejętności, wspólnie z rówieśnikami. Naszym celem jest traktowanie każdego ucznia jako odrębnej jednostki, uznając jej indywidualność.

 

Integracja przynosi obustronne korzyści, przełamuje wszelkie bariery dzielące jednych od drugich, chroniprzedizolacją uczy w naturalny sposób tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości, serdeczności, rozwija każde dziecko we wszystkich strefach: poznawczej, społecznej, emocjonalnej, fizycznej i duchowej, uczy wzajemnej akceptacji w oparciu o życzliwe odnoszenie się do innych, umożliwia odkrywanie swoich zainteresowań i predyspozycji, powoduje wzrost motywacji do działania, nauki, oraz dorównywania innym, uczy radości z "dawania", rozbudza świadomość tego, że wszyscy ludzie mają równe prawa, choć mają różne możliwości, ułatwia budowanie obrazu własnej osoby,
daje możliwości zabawy i nauki z kolegą, który pracuje wolniej i słabiej, wzbogaca wiedzę o różnych schorzeniach i sposobach postępowania z nimi, pozwala zdobywać doświadczenie, że w szkole liczy się nie tylko wiedza, ale i serce, łagodzi obyczaje (dzieci są mniej agresywne, obserwuje się więcej cierpliwości, taktu i kultury osobistej),
uczy mądrze sobie nawzajem pomagać, bez wyręczania się, powoduje szersze spojrzenie na świat, większą wrażliwość na drugiego człowieka, rodzi wiarę we własne siły, pomaga przełamywać bariery nieśmiałości, powoduje czynne uczestnictwo w życiu klasy, pomaga pozbyć się egoizmu, uczy rozumieć innych, umożliwia przyswojenie pozytywnych form zachowań, rozwija samodzielność, powoduje zanik niezdrowej rywalizacji na rzecz zgodnego współdziałania.

 

Istotą integracji w naszej szkole jest indywidualne podejście do każdego dziecka, a szczególnie w stosunku do dzieci niepełnosprawnych. Praca nauczycieli oraz specjalistów jest ukierunkowana na maksymalne uprawnienie fizyczne i psychiczne tak, aby dziecko mogło w sposób optymalny rozwijać się i uczestniczyć w życiu szkoły.

 

Głównym zadaniem jest przygotowanie dzieci do pełnienia w swoim dorosłym życiu różnych ról społecznych zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, którego większość stanowią ludzie pełnosprawni.

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej