2020-05-31

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 
dotyczące m. in. zajęć rewalidacyjnych i konsultacji dla kl. 8 i klas 5-7

Rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły proszę o zapoznanie się z procedurami.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

dotyczące m. in. zajęć rewalidacyjnych i konsultacji dla kl. 8


Od poniedziałku zaczynamy w szkole zajęcia rewalidacyjne i konsultacje.

Ze względu na bezpieczeństwo pracowników i uczniów przypominam i przekazuję ważne zasady zgodne z wytycznymi GIS, MZ i MEN:


UCZEŃ

1. Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce i podczas rozmowy z nauczycielem pozostaje w niej.
2. Przy wejściu uczniowi zostaje zmierzona temperatura.

3. Uczeń powinien posiadać własne przybory do pisania i notatnik, książkę i zeszyt.

4. Wchodząc do szkoły, uczeń dezynfekuje ręce płynem, który znajduje się przy wejściu
i oddaje na portierni OŚWIADCZENIE podpisane przez rodzica, jeśli nie zostało przesłane wcześniej (oświadczenie zostało udostępnione rodzicom i znajduje się też na stronie internetowej szkoły).

5. Uczeń udaje się do wyznaczonej sali, zachowując bezpieczną odległość od osób przebywających w szkole (pracownicy i inni uczniowie przychodzący na zajęcia).

6. Uczeń siada na wskazanym mu przez nauczyciela miejscu w klasie.

7. Po skończonych zajęciach uczeń niezwłocznie opuszcza budynek szkoły, nie czekając np. na kolegę.

NAUCZYCIEL

1. Nauczyciel przychodzi do szkoły w maseczce i dezynfekuje ręce płynem, który znajduje się przy wejściu.

2. Nauczyciel pobiera w sekretariacie przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki. Otrzymuje także kolorowe karteczki do oznaczenia ławek i sprzętu do dezynfekcji po skończonych zajęciach.

3. Przed zajęciami uczeń miał obowiązek oddać oświadczenie rodzica do sekretariatu. Nauczyciel upewnia się, pytając ucznia, czy to zrobił.

4. Nauczyciel wyznacza uczniowi miejsce w sali w bezpiecznej odległości od siebie.

5. Po wyjściu ucznia nauczyciel zaznacza „wykorzystaną” już ławkę (kolorową karteczką otrzymaną w sekretariacie) i wietrzy klasę, jeśli podczas zajęć miał zamknięte okna.

Zaleca się, aby jedno okno (np. w tyle klasy) było podczas zajęć cały czas otwarte.

6. Każdy kolejny uczeń zajmuje inną ławkę. Ze względu na zapach płynów pracownik obsługi zdezynfekuje wszystkie użyte ławki i oznaczone przez nauczyciela narzędzia pracy po skończonych zajęciach.

7. Po zakończeniu zajęć nauczyciel oddaje szkolną przyłbicę pracownikowi obsługi do dezynfekcji. Przyłbice zostają w szkole. Zużyte rękawiczki należy wrzucić do specjalnego kosza obok portierni.

8. Rozmawiając z uczniem lub pracownikiem należy zachować właściwą, bezpieczną odległość i mieć zasłonięte usta oraz nos.


PRACOWNICY OBSŁUGI

1. Wyznaczony pracownik obsługi pełni dyżur na portierni i przypomina uczniom, nauczycielom oraz wszystkim wchodzącym do szkoły o obowiązku dezynfekcji rąk płynem, który znajduje się przy wejściu do szkoły.

2. Dyżurujący pracownik posiada wykaz sal, w których odbywają się zajęcia.

3. Dyżurujący pracownik dba, by poza osobami uczestniczącymi w zajęciach i pracownikami szkoły pozostali interesanci przestrzegali zakazu przebywania w szkole bez specjalnej potrzeby i nie wchodzili na poszczególne piętra.

W szkole z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych, zwłaszcza bezpiecznej odległości, dostępny jest sekretariat i portiernia.

4. Po zakończonych zajęciach pracownik pełniący dyżur dezynfekuje oznaczone w klasach przez nauczycieli ławki, krzesła, sprzęt, klamki oraz toalety.

5. Dezynfekcji podlega też sekretariat oraz część szkoły przeznaczona do użytku w czasie epidemii.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej