Informatyka

Koło informatyczne.

Innowacja pedagogiczna „Informatyka z duszkami – proGRAmowanie w Scratchu".

Innowacja pedagogiczna "Ozoboty na start".

Udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr”.

Udział w ogólnopolskim konkursie Informatyczny Puchar Beskidów.

Udział w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym w ZST w Rybniku.

Udział w ogólnopolskim konkursie InfoSukces organizowanym przez WEEIA Politechniki Łódzkiej.

 

 


 

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej

 

Postanowienia ogólne:

 1. Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest wyłącznie w obecności na uczyciela prowadzącego zajęcia.
 2. W trakcie zajęć uczniowie wykonują wyłącznie zadania zlecone przez nauczyciela.
 3. Wykorzystanie sprzętu komputerowego znajdującego się w pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone.
 4. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o porządek i higienę na powierzonym stanowisku pracy oraz przestrzeganie przepisów BHP.
 5. Bezwzględnie zabrania się spożywania w pracowni jedzenia, picia, żucia gumy oraz wnoszenia odzieży wierzchniej.
 6. Zasobami sprzętowymi i programami zarządza opiekun pracowni (administrator). Zabrania się zmieniania ustawień pulpitu.
 7. Uczniowie mają obowiązek używania wyłącznie własnych kont/folderów w sieci komputerowej.
 8. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi.
 9. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe.
 10. Zabrania się instalowania w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz oraz wgrywania/korzystania z danych przyniesionych na swoich nośnikach (CD, mp3, pendrive i in.). Wszelkie zadania/prace przechowujemy na swoim koncie pocztowym (w chmurze).
 11. Dostęp do Internetu można uzyskać jedynie za wyraźną zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 12. Zabrania się zmieniania stanowiska pracy oraz przemieszczania się po klasie bez wyraźnej zgody nauczyciela.
 13. Zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć.

 

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć:

 1. Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu na swoim stanowisku pracy.
 2. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia lub administratora sieci.
 3. Dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyregulować krzesło i nachylenie monitora).

 

Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć:

 1. Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy. Komputery wyłączamy jedynie na prośbę nauczyciela.
 2. Za wszelkie uszkodzenia wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu i przepisów BHP lub ze świadomego działania ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice.

 

 


 

pdf
182637

XI Międzynarodowy Konkurs Informatyczny

ppt
506880
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej