SUDOKU

Komunikat dla wszystkich uczestników X edycji konkursu SUDOKU.

Z powodu pandemii nie odbędzie się finał konkursu w szkole.

Konkurs niestety nie został ujęty w wykazie KO Katowice, ale wszyscy uczestnicy, którzy zdobyli maksymalną ilość punktów (360 pkt) otrzymują tytuł laureata. Pozostali uczestnicy finału - tytuł finalisty.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, za zaangażowanie, pasję, rozwijanie logicznego myślenia oraz systematycznej pracy nad własnym rozwojem.

Bardzo dziękujemy nauczycielom - opiekunom, za zainteresowanie uczniów konkursem, zaangażowanie i motywowanie uczniów do podejmowania nowych wyzwań.

Wszystkim życzymy samych sukcesów.

organizatorzy

WOJEWÓDZKI KONKURS SUDOKU DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

X edycja

pod honorowym patronatem

RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA RYBNIKA


                               Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie uczniów do rozwijania zainteresowań matematycznych poprzez rozwiązywanie nietypowych zadań, wdrażanie uczniów do systematycznej pracy nad własnym rozwojem, promowanie życia bez uzależnień. Zainteresowanie przedmiotem oraz popularyzowanie matematyki. Przez uczestnictwo w nim uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności oraz wykazać się pomysłowością rozwiązując zadania. Uczniowie rozwijają pamięć, wyobraźnię, myślenie abstrakcyjne i logiczne rozumowanie.


1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 
im. Adama Mickiewicza w Rybniku.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
3. Zgłoszenie będące zarazem zgodą na publikację danych należy przesłać na adres konkursu wraz z rozwiązaniami zadań na listopad 2019.
4. Dane osobowe podane przez uczestnika przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby organizacji konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.
5. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać zdyskwalifikowany z konkursu.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.
7. W roku szkolnym 2019/2020 konkurs trwa od listopada 2019 do maja 2020r.
8. Zadania są o trzech stopniach trudności.
9.
           I stopień - łatwy - 10 pkt;
          II stopień - średni - 20 pkt;
         III stopień - trudny - 30 pkt

10. Uczestnik traci 2 pkt za każdy popełniony błąd.
11. Jeśli uczestnik nie rozwiąże całego zadania, dostanie 1 punkt za każde 4 poprawnie wpisane liczby do diagramu.
12. Zasady konkursu:

KONKURS JEST WIELOETAPOWY.

Każdy nowy miesiąc, to kolejny etap konkursu. Do następnego etapu konkursu przechodzi uczeń, który nie stracił więcej niż 10% punktów możliwych do uzyskania.
  
Zainteresowany rozwiązuje zadania znajdujące się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku
     http://www.sp9.miastorybnik.pl/dla-uczniow/sudoku.html

o Na stronie konkursu będą ukazywały się zestawy zadań do rozwiązania od 1 do 5 dnia danego miesiąca.
o Odpowiedzi (każda podpisana imieniem, nazwiskiem, klasą, szkołą - czytelnie) do zadań z danego zestawu należy przesłać mailem na adres konkursu: sudoku.g1.rybnik@gmail.com
lub złożyć w kopercie w sekretariacie Szkoły w Rybniku przy ul. Cmentarnej 1
-- do 25 dnia każdego miesiąca.

o Skany prac w postaci plików powinny być opisane imieniem i nazwiskiem ucznia oraz nazwą szkoły, np.:       A.Kowalska-SP9Rybnik
o Zdjęcia z telefonu nie będą sprawdzane.
o Odpowiedzi przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
o Organizator sprawdza prace zgodnie z ustaloną punktacją.
o Organizator na stronie internetowej szkoły podaje wyniki konkursu do 30 każdego miesiąca.

Zakończenie konkursu nastąpi 30 kwietnia 2020r.

Do finału konkursu przechodzą uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów lub wszyscy uczestnicy, którzy zdobędą maksymalną liczbę punktów.
Liczba finalistów może zostać zmieniona.
Lista finalistów ukaże się na stronie konkursu do 8 maja 2020r.
Finaliści mają obowiązek potwierdzić swoje uczestnictwo w finale do 15 maja 2020r.

Potwierdzenie uczestnictwa w finale należy przesłać drogą mailową na adres konkursu: sudoku.g1.rybnik@gmail.com
Organizator w terminie 7 dni potwierdzi otrzymanie takiego zgłoszenia i prześle mailem oficjalne zaproszenie na finał.

    FINAŁ:

1. Finał konkursu odbędzie się 26 maja 2020r. o godzinie 9:00 na terenie Szkoły Podstwowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku.
2. Uczestnictwo w finale możliwe jest jedynie po okazaniu legitymacji szkolnej, której dane będą zgodne z danymi podanymi do I etapu.
Każdy uczeń będzie rozwiązywał trzy zadania SUDOKU o trzech stopniach trudności.
3. Czas trwania: 60 minut.
4. Za każde poprawnie rozwiązane SUDOKU uczeń otrzymuje punkty wg skali z pierwszego etapu.
5. Zwycięża uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów. W przypadku zdobycia największej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczniów, uczniom tym przyznawany będzie dodatkowy punkt za każde zadanie, w którym udzielili prawidłowej odpowiedzi na wszystkie trzy warianty.
6. Jeżeli główny konkurs nie wyłoni zwycięzców, przewidziana jest dogrywka: diagram do rozwiązania w czasie 15 minut.
7. Oficjalne zakończenie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród nastąpi w tym samym dniu.
8. Wyniki uczestników finału będą publikowane na stronie konkursu.

NAGRODY:
Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują najwyższą ocenę cząstkową z matematyki, Laureaci dyplom "Mistrz SUDOKU" oraz nagrodę rzeczową, pozostali uczestnicy finału otrzymują pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

 

Zasady rozwiązywania łamigłówki SUDOKU:

Uzupełnij puste pola cyframi od 1 do 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym wydzielonym kwadracie cyfry nie powtarzały się.

POWODZENIA!

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej