SUDOKU

 Drodzy uczestnicy konkursu -

ponawiam prośbę o czytelne wypełnianie diagramów, najlepiej ciemnym długopisem.

Proszę również o podpisywanie prac zgodnie z regulaminem.

 


 

 

WOJEWÓDZKI KONKURS SUDOKU DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW oraz klas VII i VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

IX edycja

pod honorowym patronatem

RADY DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA RYBNIKA


                               Celem konkursu jest przede wszystkim zachęcenie uczniów do rozwiązywania zadań, zainteresowanie przedmiotem oraz popularyzowanie matematyki. Przez uczestnictwo w nim uczniowie mogą sprawdzić swoje umiejętności oraz wykazać się pomysłowością rozwiązując zadania. Uczniowie rozwijają logiczne myślenie. Gimnazjaliści biorąc udział w konkursie prezentują swoje umiejętności oraz podejmują dodatkowe działania mające na celu dodatkową pracę na rzecz swojego rozwoju.

UWAGA  -  konkurs będzie organizowany w dwóch kategoriach:
osobno dla uczniów klas gimnazjalnych i osobno dla uczniów klas VII i VIII SP
- zadania dla obu kategorii będą takie same.1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 
im. Adama Mickiewicza w Rybniku.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych.
3. Zgłoszenie będące zarazem zgodą na publikację danych należy przesłać na adres konkursu wraz z rozwiązaniami zadań na listopad 2018.
4. Dane osobowe podane przez uczestnika przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby organizacji konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.
5. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać zdyskwalifikowany z konkursu.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym regulaminie.
7. W roku szkolnym 2018/2019 konkurs trwa od listopada 2018 do maja 2019r.
8. Zadania są o trzech stopniach trudności.
9.
           I stopień - łatwy - 10 pkt;
          II stopień - średni - 20 pkt;
         III stopień - trudny - 30 pkt

10. Uczestnik traci 2 pkt za każdy popełniony błąd.
11. Jeśli uczestnik nie rozwiąże całego zadania, dostanie 1 punkt za każde 4 poprawnie wpisane liczby do diagramu.
12. Zasady konkursu:

KONKURS BĘDZIE PRZEBIEGAŁ W TRZECH ETAPACH.

     Etap I:
     rozwiązywanie zadań znajdujących się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku
     http://www.sp9.miastorybnik.pl/dla-uczniow/sudoku.html

o Na stronie konkursu będą ukazywały się zestawy zadań do rozwiązania od 1 do 5 dnia danego miesiąca.
o Odpowiedzi (każda podpisana imieniem, nazwiskiem, klasą, szkołą - czytelnie) do zadań z danego zestawu należy przesłać mailem na adres konkursu: sudoku.g1.rybnik@gmail.com
lub złożyć w kopercie w sekretariacie Szkoły w Rybniku przy ul. Cmentarnej 1
-- do 25 dnia każdego miesiąca.
o Odpowiedzi przesłane lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
o Organizator sprawdza prace zgodnie z ustaloną punktacją.
o Organizator na stronie internetowej szkoły podaje wyniki konkursu do 30 każdego miesiąca.
o Uczniowie, którzy w konkursie od listopada do stycznia  zdobędą co najmniej 150 punktów przechodzą do II etapu.

Zakończenie II etapu konkursu nastąpi 30 kwietnia 2019r.

Do III etapu konkursu przechodzą uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów lub wszyscy uczestnicy, którzy zdobędą maksymalną liczbę punktów.
Liczba finalistów może zostać zmieniona.
Lista finalistów ukaże się na stronie konkursu do 8 maja 2019r.
Finaliści mają obowiązek potwierdzić swoje uczestnictwo w finale do 15 maja 2019r.

Potwierdzenie uczestnictwa w finale należy przesłać drogą mailową na adres konkursu: sudoku.g1.rybnik@gmail.com
Organizator w terminie 7 dni potwierdzi otrzymanie takiego zgłoszenia i prześle mailem oficjalne zaproszenie na finał.

     Etap III:
1. Finał konkursu odbędzie się 24 maja 2019r. o godzinie 9:00 na terenie Szkoły Podstwowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 im. Adama Mickiewicza w Rybniku.
2. Uczestnictwo w finale możliwe jest jedynie po okazaniu legitymacji szkolnej, której dane będą zgodne z danymi podanymi do I etapu.
Każdy uczeń będzie rozwiązywał trzy zadania SUDOKU o trzech stopniach trudności.
3. Czas trwania: 60 minut.
4. Za każde poprawnie rozwiązane SUDOKU uczeń otrzymuje punkty wg skali z pierwszego etapu.
5. Zwycięża uczeń, który zdobędzie największą liczbę punktów. W przypadku zdobycia największej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczniów, uczniom tym przyznawany będzie dodatkowy punkt za każde zadanie, w którym udzielili prawidłowej odpowiedzi na wszystkie trzy warianty.
6. Jeżeli główny konkurs nie wyłoni zwycięzców, przewidziana jest dogrywka: diagram do rozwiązania w czasie 15 minut.
7. Oficjalne zakończenie konkursu wraz z ogłoszeniem wyników II etapu i rozdaniem nagród nastąpi w tym samym dniu.
8. Wyniki uczestników finału będą publikowane na stronie konkursu.

NAGRODY:
Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymują najwyższą ocenę cząstkową z matematyki, Laureaci dyplom "Mistrz SUDOKU" oraz nagrodę rzeczową, pozostali uczestnicy finału otrzymują pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

 

Zasady rozwiązywania łamigłówki SUDOKU:

Uzupełnij puste pola cyframi od 1 do 9 w taki sposób, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym wydzielonym kwadracie cyfry nie powtarzały się.

POWODZENIA!

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej